วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อสอบปลายภาค50ข้อ เรียนวันจันทร์ที่ 20ตุลาคม 2551

1. พื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมการทำงานเรียกว่าอะไรa. AP b. BSSc. ESS d. DCF
เฉลย a. AP
2. ข้อใดไม่ถูกต้องในการกล่าวถึง Rang ของความถี่a. 902 MHz – 928 MHz b. 2.400 GHz – 2.8435 GHzc. 5.725 GHz – 5.855 GHzd. ข้อ ก. และ ข้อ ข.
เฉลย b. 2.400 GHz – 2.8435 GHz
จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามจากข้อ 3 – 8 เขียนคำตอบลงในช่อง ก.
A. Industry
B. Science
C. Medical
D. 900 MHz
E. 2.400 GHz
F. IEEE802.11a
G. IEEE802.11b
H. 54 Mbits
I. 2 Mbits
J. 11 Mbits
K. DSSS
L. FHSS
M. ISM
3. Data Rate สูงสุดที่สามารถส่งข้อมูลได้ใน wireless Lan ที่ใช้ Machanism แบบ OFDM
เฉลย K.DSSS
4. Radio Frequency ที่ใช้งานเยอะที่สุดใน IEEE802.11
เฉลย L. FHSS
5. IEEE802.11b ใช้ machanism แบบใด
ตอบ C. Medical
6. Machanism แบบใดที่มี Data Rate 11 Mbits
เฉลย A. Industry
7. ย่านความถี่ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในงานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เฉลย D. 900 MHz
8. Radio frequency 2.400 GHz มีกี่ channela. 54 b. 69c. 79 d. 89
เฉลย c.799.
9.ในการ hop แต่ละ hop ใช้การ synchronize ต่างกันเท่าไหร่a. 0.4 ms per hop b. 0.45 ms per hopc. 0.2 ms per hop d. 0.25 ms per hop
เฉลย b.0.45 ms per hop
10. สถาปัตยกรรมของ wireless lan ใน mode ใดที่ต้องเดินสาย wire networka. ad-hoc b. Peer to peerc. Infrastructure d. BSS
เฉลย d.BSS
11. Routing Protocol มีกี่แบบ อะไรบ้างa. 2 แบบ Link state & Distance Vector b. 2 แบบ Link state & Dynamicc. 2 แบบ Dynamic & Staticd. 2 แบบ DGP & OSPF
เฉลย b. 2 แบบ Link state & Dynamic
12. ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาลักษณะของ Routing ที่ดีa. Cost ต่ำ b. Space ต่ำc. Delay ต่ำ d. Hop ต่ำ
เฉลย d. Hop ต่ำ
13. Protocol BGP พิจารณาการส่งข้อมูลจากอะไรa. จำนวนลิงค์ b. ระยะทางc. จำนวน router d. ราคาค่าเช่า
เฉลย b. ระยะทาง
14. ลักษณะสำคัญของ routing table ประกอบด้วยอะไรบ้างa. ต้นทาง b. ปลายทางc. ต้นทาง ปลายทาง d. ต้นทาง โปรโตคอล ปลายทาง
เฉลย c. ต้นทาง ปลายทาง
15. OSFP (Open Shortest Path First) เป็นชื่อของa. Algorithm b. Protocolc. Router d. Routing Table
เฉลย b. Protocol
16. ชนิดของเส้นใยแก้วนำแสงที่ใช้รับ – ส่งข้อมูลในระยะทางไกล ๆa. Grade Index Multimode b. Step Index Multimodec. Single Mode d. ถูกทุกข้อ
เฉลย a.Grade Index Multimode
17. แกนกลางที่เป็นใยแก้วนำแสงเรียกว่าอะไรa. Jacket b. Claddingc. Core d. Fiber
เฉลย c. Core
18. แสดงที่เดินทางภายใสเส้นใยนำแสงจะตกกระทบเป็นมุม คือลักษณะของเส้นใยแก้วแบบใดa. Grade Index Multimode b. Step Index Multimodec. Single Mode d. ถูกทุกข้อ
เฉลย a. Grade Index Multimode
19. แสดงที่เดินทางภายในเส้นใยแก้วนำแสงจะเป็นเส้นตรง คือลักษณะของเส้นใยแก้วแบบใดa. Grade Index multimode b. Step Index Multimodec. Single Mode d. ถูกทุกข้อ
เฉลย c. Single Mode
20. ต้นกำเนิดแสง (optical source) ที่มี Power ของแสงเข้มข้นคือa. Laser b. APDc. LED d. PIN-FET
เฉลย d.PIN-FET
21. ข้อใดคือ Fast Etherneta. 10base5 b. 1000baseFXc. 100BaseFL d. 10GbaseTX
เฉลย b. 1000baseFX
22. 10BasF ใช้สายสัญญาณอะไรในการส่งข้อมูลa. UTP b. STPc. Coaxial d. Fiber Optic
เฉลย b. STP
23. ข้อใดไม่ใช่ Ethernet แบบ 1000 mbpsa. 1000BaseT b. 100BaseTXc. 1000BaseX d. 1000BaseFL
เฉลย c.1000BaseX
24. ขนาด Frame ที่เล็กที่สุดของ Gigabit Ethernet คือa. 53 byte b. 64 bytec. 128 byte d. 512 byte
เฉลย d. 512 byte
25. Ethernet ใช้ protocol ใดในการตรวจสอบการส่งข้อมูลa. LLC b. CSMA/CAc. CSMA/CD d. ALOHA
เฉลย b. CSMA/CA
26. Ethernet 10baseT ต่อยาวกี่เมตรสูงสุดa. 80 ม. b. 100 ม.c. 150 ม. d. 185 ม.
เฉลย b. 100 ม.
27. ใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานของ Etherneta. OSI b. IEEEc. ISO d. CCITT
เฉลย b.IEEE
28. 10Base5 ใช้สาย Coaxial แบบใดa. Thin b. Thickc. UTP d. STP
เฉลย b.Thick
29. Fast Ethernet มีความเร็วเท่าใดa. 10 mbps b. 100 mbpsc. 1000 mbps d. 10 Gbps
เฉลย b. 100 mbps
30. 100 Mbps, baseband, long wavelength over optical fiber cable คือ มาตรฐานของa. 1000Base-LX b. 1000Base-FXc. 1000Base-T2 d. 1000Base-T4
เฉลย d.1000Base-T4
31. ATM มีขนาดกี่ไบต์a. 48 ไบต์ b. 53 ไบต์c. 64 ไบต์ d. 128 ไบต์
เฉลย b. 53 ไบต์
32. CSMA พัฒนามาจากa. CSMA/CA b. CSMA/CDc. CSMA d. ALOHA
เฉลย b. CSMA/CD
33. Internet เกิดขึ้นที่ประเทศอะไรa. AU b. JPc. USA d. TH
เฉลย c.USA
34. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายข้อมูล หรือ Transport Technologya. SEH b. ATMc. Mobile d. DWDM
เฉลย d. DWDM
35. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเรียกว่าอะไรa. CS internet b. Operatorc. Admin d. ISP
เฉลย c.Admin
36. การแจกจ่ายหมายเลขไอพีแอดเดรส ให้กับเครื่องลูกโดยอัตโนมัติเรียกว่าอะไรa. DNS b. FTPc. DHCP d. Proxxy
เฉลย b.FTP
37. การถ่ายโอนข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตเรียกว่าอะไรa. DNS b. FTPc. DHCP d. Proxxy
เฉลย c. DHCP
38. โปรโตคอลการสื่อการที่เป็น offlinea. ICMP b. TCPc. UDP d. ARP
เฉลย d. ARP
39. การหาเส้นทางการส่งข้อมูลเรียกว่าa. Routing b. Routing Protocolc. RoutingTable d. Routerเฉลย b. Routing Protocol
40. ข้อใดไม่มีในขั้นตอนการทำ server 7 พ.ค. 48a. DHCP b. DNSc. Routing Protocol d. Virtual host
เฉลย b. DNS
41. หมายเลข IP Class ใดรองรับการทำงานของ host ได้สูงสุดa. A b. Bc. C d. D
เฉลย d. D
42. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างชนิดเข้าด้วยกันคือa. Hub b. Switchingc. Modem d. Routerเฉลย a. Hub43. การ set ค่าความสำคัญสูงสุด (High priority) ของ packet เป็นหน้าที่ของ function ใดต่อไปนี้a. PIFS b. SIFSc. DIFS d. MIB
เฉลย d. MIB
44. การป้องกันการชนกันของการส่งข้อมูลใด WLAN ใช้หลักการใดa. ALOHA b. CSMAc. CSMA/CA d. CSMA/CDเฉลย d. CSMA/CD
45. Data Rate สูงสุดขนาด 54 Mb ที่ส่งได้ใน WLAN ใช้มาตรฐานใดและใช้หลัก mechanism (กลไกการส่ง) แบบใดa. IEEE802.11a ; DSSS b. IEEE802.11b ; FHSSc. IEEE802.11a ; OFDM d. IEEE802.11b ; OFDM
เฉลย c. IEEE802.11a ; OFDM
46. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ D/A คือa. Hub b. Switchingc. Modem d. Routerเฉลย c. Modem47.อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่บรอดแคสสัญญาณ (Broadcast) คือa. Hub b. Switchingc. Modem d. Router
เฉลย d. Router
48. Mechanism ใดของ WLAN ที่มีการรบกวน (Interference) สูงที่สุดใดa. Diffuse IR b. DSSSc. OFDM d. FHSS
เฉลย b. DSSS
49. CIDR 192.168.0.0/24 จะมีค่า subnet mask เท่าใดa. 225.225.0.0 b. 225.225.128.0c. 225.225.225.0 d. 225.225.225.192
เฉลย d. 225.225.225.192
50. การ Roaming ใช้กับการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างa. AP กับ AP b. BSSกับ APc. AP กับ BSS d. BSS กับ BSS
เฉลย c. AP กับ BSS

ไม่มีความคิดเห็น: