วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อสอบ 30 ข้อ เรียนวันจันทร์

ข้อสอบ 30 ข้อ
1. มาตรฐาน IEEE 802.11a ให้กลไกเข้าถึงตัวกลางแบบใด
ก. CSMA/CA
ข. OFDM
ค. LOW Band
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ข้อ ก
2. การพัฒนากลไกการส่งแบบ OFDM ซึ่งรองรับความเร็วได้ถึงกี่ Mbps
ก .44Mbps
ข. 54 Mbps
ค.64 Mbps
ง . 74 Mbps
เฉลยข้อ ข
3. การพัฒนากลไกการส่งแบบ OFDM ซึ่งรองรับความเร็วได้มีการใช้ช่วงความถี่อยู่กี่ช่วง
ก. 1 ช่วง
ข.2 ช่วง
ค . 3 ช่วง
ง .4 ช่วง
เฉลยข้อ ค
4. IEEE 802.11i จานำเอาเทคนิคชั้นสูงมาใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลด้วยอะไรที่มีการเปลี่ยนค่าอยู่เสมอ
ก. key
ข. Wlan
ค. 83.5MH2
ง. 300MH2
เฉลยข้อ ก
5.อุปกรณ์ของ Wireless LAN มีอุปกรณ์หลักๆอยู่กี่ชนิด
ก . 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด
ค. 3 ชนิด
ง. 4 ชนิด
เฉลยข้อ ค
6.คุณสมบัติของ IEEE 802.11b จะสามารถรับ – ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่กี่ Mbps
ก.11 Mbps
ข.12 Mbps
ค.13 Mbps
ง. 14 Mbps
เฉลยข้อ ก
7. การเปรียบเทียบมาตรฐานเครือข่ายไร้สายซึ่งมีจุดเริ่มต้นและใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ ใด
ก.1987
ข. 1997
ค.1998
ง.1999
เฉลยข้อ ข
8. สะพานเชื่อมโยงไร้สาย (Wireless Bridge) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงของระบบเครือข่ายใด
ก. อีเทอร์เน็ต
ข. อินเตอร์เน็ต
ค. เครือข่ายแลน
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก
9.ประเภทของเสาอากาศมีกี่ประเภท
ก.1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
เฉลยข้อ ข
10.เสาอากาศแบบใดมีลักษณะการกระจายสัญญาณแบบทิศทางที่แน่นอน

ก.เสาอากาศแบบทิศทาง
ข.เสาอากาศแบบรอบตัว
ค.เสาอากาศแบบทิศทางเดียว
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก
11.อัตราการส่งข้อมูลอัตราความเร็วจะลดลงเองอย่างอัตโนมัติขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างอะไรบ้าง
ก.Access Point
ข.54Mbps
ค.64Mbps
ง.802.11a
เฉลยข้อ ก
12. ในการทำงานของมาตรฐาน IEEE802.11b มีอัตราการส่งข้อในอัตราตั้งแต่ Mbps เท่าใด
ก. 2-11 Mbps
ข . 3-11Mbps
ค .4-11Mbps
ง.1-11Mbps
เฉลยข้อ ง
13.สมบัติชองคลื่น (Wave Properties) คลื่นทุกชนิดแสดงสมบัติกี่อย่าง
ก.3 อย่าง
ข.4 อย่าง
ค.5อย่าง
ง.6 อย่าง
เฉลยข้อ ข
14. ทฤษฎี Path Loss Model เป็นสมการที่ใช้ในการหา Loss ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามระยะทางเป็นอย่างไร
ก. Free Space
ข.Space
ค.Free
ง.ถูกทุกข้อ
เฉลย.ข้อ ก
15. ทฤษฎี C294-7 path loss Model เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับอะไร
ก. การสะท้อนของคลื่น
ข.การแพร่ของคลื่นวิทยุ
ค.การหักเหของแสง
ง.ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก
16. หน่วยที่ใช้เรียกขนาดของกำลังไฟฟ้ามีชื่อเรียกว่าอะไร
ก.Watt
ข.db
ค.dbm
ง.Mbps
เฉลยข้อ ก
17.ถ้าเราใช้เครือข่ายไร้สายที่ความถี่ 2.4 GHz มีอัตราขยายของเสาอากาศที่ 7dbi เราจะมีอัตราขยายสูงสุดที่กี่ dbm
ก.25dbm
ข.26dbm
ค.27dbm
ง.28dbm
เฉลยข้อ ค
18.อัตรากำลังส่งจาก Access Point ที่มี Loss 3db เกนขยาย 10 dbi เราจะมีอัตราขยายสูงสุดที่มีกี่ dbm
ก.2 db
ข.3db
ค.4db
ง .5dbเฉลยข้อ ข
19. อัตรากำลังส่งจาก Access Point ที่มี loss 3 db เกมขยายกี่dbi
ก.13 dbi
ข.14 dbi
ค.15dbi
ง.16dbi
เฉลยข้อ ง
20. เครื่อข่ายไร้สายที่ความถี่ 2.4 GHzมีอัตราขยายของเสาอากาศที่กี่ dbi
ก.7dbi
ข .8dbi
ค .9 dbi
ง.10 dbi
เฉลยข้อ ก
21.db(Decibel)คือหน่วยวัดกำลังส่งอัตราขยายสัญญาณ แบบใด
ก .หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า
ข. หน่วยวัดอัตราการลดทอน
ค . ค่ากำลังงานอ้างอิง
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข
22.สถาพแวดล้อมแบบใดเมื่อคาPath loss expent ที่เดินทางแบบพื้นที่โล่งจะมีค่าเท่ากับกี่ dbเป็นต้น
ก.2 db
ข .3 db
ค .4 db
ง.5 db
เฉลยข้อ ก
23.เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น 2เท่า เช่น 2 เมตร 4 เมตร 16 เมตร เราจะพบว่าค่า loss จะเพิ่มขึ้นกี่ db
ก .2db
ข .4 db
ค .6 db
ง.8db
เฉลยข้อ ค
24.ในการสื่อสารไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุโดยธรรมชาติของคลื่นเมื่อแพร่กระจายออกไปก็จะมีการผ่านอะไรบ้าง
ก ผ่านชั้นอากาศ
ข ผ่านชั้นผิวหนัง
ค ผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ง ไม่มีข้อถูก
เฉลยข้อ ก
25. อุปกรณ์กระจายคลื่นทำหน้าที่อย่างไร
ก ทำหน้าที่รับ และ ส่งข้อมูล
ข ทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลระหว่างโครงข่ายแบบไร้สาย
ค เป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ง ทำหน้าที่ผ่านคู่สายโทรศัพท์
เฉลยข้อ ข
26 โครงข่ายแบบใช้สายผ่านมาตรฐานเคเบิ้ลแบบใด
ก Ethernet
ข Nthernet
ค Itherney
ง Inthernet
เฉลยข้อ ก
27. Wireless Broadband Router ทำหน้าที่ในการต่อเข้ากับระบใด
ก ระบบอินเตอร์เน็ต
ข ระบบอินเทอร์เน็ต
ค ระบบแลน
ง ระบบแวน
เฉลยข้อ ข
28. หน้าที่หลักของเสาอากาศก็คือ
ก การแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ข การแปลงสัญญาณวิทยุไปเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ค แปลงเสาอากาศไปเป็นสัญญาณ
ง ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข
29. ในย่านความถี่ที่ 2.4 GHzนั้นมีการ modulateสัญญาณกี่แบบ
ก 1แบบ
ข 2 แบบ
ค 3แบบ
ง 4แบบ
เฉลยข้อ ข
30. ฟูลดูเพล็กหมายถึง
ก รับและส่งแยกกันด้วยความเร็ว 11 เมกะบิตต่อวินาที
ข การพัฒนาให้ใช้ความเร็วในการรับส่งได้
ค การกระจายข้อมุลออกไปในช่วงต่างๆ
ง การแก้ไขทำได้โดยทำเทคนิคการโมดูเลชัน
เฉลยข้อ ก

ไม่มีความคิดเห็น: