วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

งานวันที่ 24 มิถุนายน


ข้อสอบเครือข่ายอีเทอร์เน็ต หรือ IEEE 802.3
1.อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หมายถึงอะไร
ก. อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หมายถึง ถึงแม้ว่าอิเทอร์เน็ตจะเป็นมาตรฐานดั้งเดิมของบริษัทซีร็อกซ์ แต่ในช่วงราวปี ค.ศ. 1985 ทาง IEEE
ข. อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หมายถึง ความหมายที่มีอยู่ทั่วไปของอีเทอร์เน็ต ซึ่งมีหลากหลายมาตรฐาน
ค. อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หมายถึง การพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานบนโทโพโลยีแบบบัส (Bus Topolofy)
ง. อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หมายถึง เพื่อเป็นมาตรฐานสําคัญของเครือข่าย LAN ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
เฉลย . ข้อ ข.
2. ระบบที่ใช้อีเทอร์เน็ตนั้นเหมาะกับงานที่ต้องการรับ/ส่งข้อมูล
ก. การรับ/ส่งข้อมูล
ข. การเข้า / ออกข้อมูล
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ไม่มีข้อถูก
เฉลย . ข้อ ก.
3. อีเทอร์เน็ตได้พัฒนามาจากรากฐานบนเครือข่ายอะไร
ก. บนเครือข่าย Packet Radio
ข. บนเครือข่าย โทโพโลยีแบบบัส
ค. บนเครือข่าย Robert Metcalfe
ง. บนเครือข่าย In-house Tecgnolohy
เฉลย . ข้อ ก.
4. ราวปี ค.ศ. 1973ใครเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่าย
ก. Digital Eqripment Corporation
ข. In-house Tecgnolohy
ค. Rbert Metcalfe และบริษัทซีร็อกซ์
ง. Packet Radio
เฉลย . ข้อ ค.
5. ในปีค.ศใดบริษัทซีร็อกซ์ประกาศหาผู้ร่วมทุนเพื่อช่วยโปรโมตเทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต
ก. ปี ค.ศ. 1978
ข. ปี ค.ศ. 1976
ค. ปี ค.ศ. 1975
ง. ปี ค.ศ. 1979
เฉลย . ข้อ ง.
6. ภายในแพ็กเก็ตจะบรรจุด้วยอะไร
ก. บรรจุด้วย Tecgnolohy
ข. บรรจุด้วยแมคแอดเดรส
ค. บรรจุด้วย Eqripment
ง. บรรจุด้วย Corporation
เฉลย . ข้อ ข.
7. ข้อดีของสายโคแอกเชียลแบบหนามีข้อดีอย่างไร
ก. เชื่อมโยงระหว่างตึกทนทานต่อการถูกรบกวนได้เป็นอย่างดี
ข. ดูแลรักษาง่าย
ค. ถูกสุด
ง. ใช้เป็นเครือข่ายกระดูกสันหลังภายในตึก
เฉลย . ข้อ ง.
8. ข้อดีของสายใยแก้วนำแสงมีข้อดีอย่างไร
ก. ใช้เป็นเครือข่ายกระดูกสันหลังภายในตึก
ข. ดูแลรักษาง่าย
ค. เชื่อมโยงระหว่างตึกทนทานต่อการถูกรบกวนได้เป็นอย่างดี
ง. ถูกสุด
เฉลย . ข้อ ค.
9. 10Base-T หมายถึงอะไร
ก. เป็นระบบเครือข่าย Ethernet ที่ใช้สาย Twisted Pair เป็นสื่อในการส่งสัญญาณ
ข. เชื่อมโยงระหว่างตึกทนทานต่อการถูกรบกวนได้เป็นอย่างดี
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ไม่มีข้อถูก
เฉลย . ข้อ ก.
10. ความยาวสูงสุดของ Segment สำหรับ 100BASE-T4 คือเท่าใด
ก. 200 m
ข. 300 m
ค. 100 m
ง. 400 mเ
ฉลย . ข้อ ค.

********************************************************************

ข้อสอบ
1. คำสั่ง ping ใช้ทำอะไร
ก. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
ข. ค่าต่าง ๆ ภายในเครื่อง
ค. ดูหมายเลข card lan
ง. ตรวจสอบการเดินทางไปยังปลายทาง
เฉลย . ข้อ ก.
2. คำสั่ง ipconfig ใช้ทำอะไร
ก. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
ข. ค่าต่าง ๆ ภายในเครื่อง
ค. ดูหมายเลข card lan
ง. ตรวจสอบการเดินทางไปยังปลายทาง
เฉลย . ข้อ ข.
3. Destination Unreachable หมายถึง
ก. เครือข่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ติดตั้งอยู่ มีปัญหาติดขัด
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ไม่มีตัวตน
ค. ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือ ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ หรือ อยู่ห่างมากเกินไป
ง. ไม่มีข้อถูก
เฉลย . ข้อ ก.
4. ipconfig/all เป็นคำสั่งเกี่ยวกับอะไร
ก.เป็นคำสั่งที่ทำให้ท่านสามรถตรวจสอบดู ค่า Configureต่างๆ ของเครื่อง
ข. เครือข่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ติดตั้งอยู่ มีปัญหาติดขัด
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ไม่มีตัวตน
ง. ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือ ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ หรือ อยู่ห่างมากเกินไป
เฉลย . ข้อ ก.
5. วิธีการตรวจสอบ option ของ ping มีรูปแบบอย่างไร
ก.Ping /?
ข. Ping
ค. Ping /
ง. ไม่มีข้อถูก
เฉลย . ข้อ ก.
6.คำสั่ง tracert ใช้ตรวจสอบอะไร
ก. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
ข. ดูสถิติในระบบ,สถานะ,protocol
ค. ตรวจสอบการเดินทางไปยังปลายทาง
ง. ค่าต่าง ๆ ภายในเครื่อง
เฉลย . ข้อ ค.
7. คำสั่ง ARP ใช้ตรวจสอบอะไร
ก. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
ข. ดูหมายเลข card lan
ค. ดูสถิติในระบบ,สถานะ,protocol
ง. ค่าต่าง ๆ ภายในเครื่อง
เฉลย . ข้อ ข.
8. ข้อใดเป็นวิธีการใช้คำสั่ง
ก. เลือก Start -->Programs -->MS-DOS Prompt
ข. เลือก Programs --> Start -->MS-DOS Prompt
ค. เลือก MS-DOS Prompt -->Programs --> Start
ง. ผิดทุกข้อ
เฉลย . ข้อ ก.
9. ข้อใดเป็นค่าของ ping
ก. Ping 10.10.2.138
ข. Ping 10:10:2:138
ค. Ping 10,10,2,138
ง. Ping 10;10;2;138
เฉลย . ข้อ ก.
10.คำสั่ง ARP ใช้ตรวจสอบอะไร
ก. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
ข. ดูหมายเลข card lan
ค. ดูสถิติในระบบ,สถานะ,protocol
ง. ค่าต่าง ๆ ภายในเครื่อง
เฉลย . ข้อ ข.
****************************************************

ไม่มีความคิดเห็น: