วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เรียน วันอังคารที่10 มิถุนายน

ข้อที่ 2
สรุป
basic ‘s datacommunication
การสื่อสารข้อมูลสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน
ทุกวันนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในขณะนี้ เช่น การรู้อัตราหุ้น ราคาน้ำมัน ATM
Communication การย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีสมัยนี้มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลก
Why Study Data Communication?
เพื่อที่จะได้วิธีการย้ายข้อมูลที่ถูกต้อง และในสมัยก่อนมีความลำบากมากในการสื่อสาร จึงนำมาเป็นตัวแทนในการสื่อสาร
นิยามการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด หรือการรับ-ส่งข้อมูล จากจุดใดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ผ่านสื่อชนิดใดๆก็ได้ โดยข้อมูลจะหมายถึง ข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ก็ได้ การสื่อสารข้อมูลโดยปกติเกิดขึ้นระหว่าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
โทรคมนาคม
โทรคมนาคม มีความหมายกว้างกว่าการสื่อสารข้อมูล ซึ่งจะหมายถึงการรับ-ส่งข้อมูลทุกชนิด เช่นสัญญาณเสียง สัญญาณโทรทัศน์ และสัญญาณภาพอื่นๆ จากจุดใดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ผ่านสื่อชนิดใดๆก็ได้ โดยอุปกรณ์ในการรับส่งไม่จำเป็นต้องเป็นคอมพิวเตอร์
VIViD Communication
- Voice เสียง
- Image รูปภาพ
- Video ภาพเคลื่อนไหว / เสียง
- Data ข้อมูลทั่วไป
องค์ประกอบหลักของระบบสื่อสาร
องค์ประกอบหลักของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ
1. ฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้แก่ ผู้ส่ง อุปกรณ์แปลงสัญญาณส่ง ตัวกลางหรือสื่อ อุปกรณ์แปลงสัญญาณด้านรับ และผู้รับ
2. โปรโตคอล (Protocol) และซอฟแวร์ (Software) โปรโตคอล คือ วิธีการหรือกฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ฮาร์ดแวร์ของระบบสื่อสารข้อมูล
ผู้ส่ง สื่อหรือตัวกลาง อุปกรณ์แปลงสัญญาณด้านรับ

อุปกรณ์แปลงสัญญาณส่ง - เครือข่ายสาธารณะ ผู้รับ
- เครือข่ายเฉพาะ
ประเภทของเครือข่าย (แบ่งตามขนาดระบบเครือข่าย)
เครือข่ายเฉพาะ ได้แก่ ระบบเครือข่ายท้องถิ่น เช่น ระบบเครือข่ายในสำนักงาน ระบบเครือข่ายโรงเรียน
เครือข่ายสาธารณะ ได้แก่ ระบบเครือข่ายทางไกล ระบบเสรุป
basic ‘s datacommunication
การสื่อสารข้อมูลสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน
ทุกวันนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในขณะนี้ เช่น การรู้อัตราหุ้น ราคาน้ำมัน ATM
Communication การย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีสมัยนี้มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลก
Why Study Data Communication?
เพื่อที่จะได้วิธีการย้ายข้อมูลที่ถูกต้อง และในสมัยก่อนมีความลำบากมากในการสื่อสาร จึงนำมาเป็นตัวแทนในการสื่อสาร
นิยามการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด หรือการรับ-ส่งข้อมูล จากจุดใดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ผ่านสื่อชนิดใดๆก็ได้ โดยข้อมูลจะหมายถึง ข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ก็ได้ การสื่อสารข้อมูลโดยปกติเกิดขึ้นระหว่าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
โทรคมนาคม
โทรคมนาคม มีความหมายกว้างกว่าการสื่อสารข้อมูล ซึ่งจะหมายถึงการรับ-ส่งข้อมูลทุกชนิด เช่นสัญญาณเสียง สัญญาณโทรทัศน์ และสัญญาณภาพอื่นๆ จากจุดใดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ผ่านสื่อชนิดใดๆก็ได้ โดยอุปกรณ์ในการรับส่งไม่จำเป็นต้องเป็นคอมพิวเตอร์
VIViD Communication
- Voice เสียง
- Image รูปภาพ
- Video ภาพเคลื่อนไหว / เสียง

ข้อที่ 3
OSI Model
การที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้นั้น จะต้องอาศัยกลไกหลายๆอย่างร่วมกันทำงานต่างหน้าที่กันและเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเข้าด้วยกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการเชื่อมต่อมีความแตกต่าง ระหว่างระบบและอุปกรณ์หรือเป็นผู้ผลิตคนละรายกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากขาดมาตฐานกลางที่จำเป็นในการเชื่อมต่อ
จึงได้เกิดหน่วยงานกำหนดมาตรฐานสากลขึ้นคือ International Standards Organization ขึ้นและทำการกำหนดโครงสร้างทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารข้อมูลและเป็นระบบเปิด เพื่อให้ผู้ผลิตต่างๆสามารถแยกผลิตในส่วนที่ตัวเองถนัด แต่สามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่จะถูกออกแบบให้มีโครงสร้างทีแน่นอน และเพื่อเป็นการลดความซับซ้อน ระบบเครือข่ายส่วนมากจึงแยกการทำงานออกเป็นชั้นๆ (layer) โดยกำหนดหน้าที่ในแต่ละชั้นไว้อย่างชัดเจน แบบจำลองสำหรับอ้างอิงแบบ OSI (Open System Interconnection Reference Model) หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า OSI Reference Model ของ ISO เป็นแบบจำลองที่ถูกเสนอและพัฒนาโดยองค์กร International Standard Organization (ISO) โดยจะบรรยายถึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเครือข่ายในอุดมคติ ซึ่งระบบเครือข่ายที่เป็นไปตามสถาปัตยกรรมนี้จะเป็นระบบเครือข่ายแบบเปิด และอุปกรณ์ทางเครือข่ายจะสามารถติดต่อกันได้โดยไม่ขึ้นกับว่าเป็นอุปกรณ์ของผู้ขายรายใด
แบบจำลอง OSI จะแบ่งการทำงานของระบบเครือข่ายออกเป็น 7 ชั้น คือ
แต่ละชั้นของแบบการสื่อสารข้อมูลเรียกว่า Layer ประกอบด้วย Layer ย่อยๆทั้งหมด7 Layerแต่ละชั้น
ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลกับชั้นที่อยู่ติดกับตัวเองเท่านั้นจะไม่ติดต่อกระโดดข้ามไปยังชั้นอื่นๆเช่น Layer 6จะติดต่อกับ Layer5 และ Layer7 เท่านั้นและการส่งข้อมูลจะทำไล่จาก Layer7 ลงมาจนถึง Layer1 ซึ่งเป็นชั้นที่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่องผู้รับปลายทางโดยเริ่มจาก Layer1 ข้อมูลก็จะถูกถอดรหัส และส่งขึ้นไปตาม Layer จนถึง Layer7 ก็จะประกอบกลับมาเป็นข้อมูล นำไปส่งให้ application นำไปใช้แสดงผลต่อไป
OSI Model ได้แบ่ง ตามลักษณะของออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
- Application-oriented Layers เป็น 4 Layer ด้านบนคือ Layer ที่ 7,6,5,4 ทำหน้าที่เชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้รับส่งข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ที่อยู่ชั้นล่างได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับซอฟแวร์เป็นหลัก
- Network-dependent Layers เป็น 3 Layers ด้านล่าง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลผ่านสายส่ง และควบคุมการรับส่งข้อมูล.ตรวจสอบข้อผิดพลาด รวมทั้งเลื่อกเส้นทางที่ใช้ในการรับส่ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์เป็นหลัก ทำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างบริษัทกันได้อย่างไม่มีปัญหา

ข้อที่ 4
รูปแบบของไอพีแอดเดรส

มีขนาด 32 บิต
ประกอบด้วยเลข 2 ส่วน
nเลขเครือข่าย (network number)
nเลขโฮสต์ (host number)
รูปแบบการเขียน “dotted decimal”
nแบ่งเป็น 4 ไบต์
nคั่นแต่ละไบต์ด้วยจุด (dot)
nเช่น 192.168.1.230
( 11000000 10101000 00000001 11100110 )
192 168 1 230
ความสำคัญของเลขเครือข่ายและโฮสต์

เราเตอร์ (Router)
nใช้เลขเครือข่ายเลือกเส้นทางส่ง packet
โฮสต์ที่มี netid ชุดเดียวกัน
nจะอยู่เครือข่ายเดียวกัน
nสื่อสารกันได้โดยใช้เฟรม data-link
nไม่ต้องใช้เราเตอร์

ข้อที่ 5

1.แปลง ip
-29.143.26.68
class A
128 64 32 16 8 4 2 1
29 0 0 0 1 1 1 0 1
143 1 0 0 0 1 1 1 1
26 0 0 0 1 1 0 1 0
68 0 1 0 0 0 1 0 0

29,143,26,68
00011101,10001111,00011010,01000100

class B
–98.68.72.85
128 64 32 16 8 4 2 1
98 0 1 1 0 0 0 0 1
68 0 1 0 0 0 1 0 0
72 0 1 0 0 0 1 0 0
85 0 1 0 1 0 1 0 1

98.68.72.85
01100001,01000101,01000100,01010101

ข้อที่ 6 CIDR
/23
11111111.11111111.11111110.00000000
network 255.255.254.0

host 2^9=512-2=510host

•/15
11111111.11111110.00000000.00000000
network 255.254.0.0

host 2^17 =131072=131072-2=131070 host

•/18
11111111.11111111.11000000.00000000
networt 255.255.192.0

host 2^14 =16384=16384-2=16382 host

ไม่มีความคิดเห็น: